诗词工具全集 诗词查询

[宋代] 苏轼

wǒ mèng piān zhōu fú zhèn zé.
我梦扁舟浮震泽。
xuě làng héng jiāng qiān qǐng bái.
雪浪横江千顷白。
jué lái mǎn yǎn shì lú shān, yǐ tiān wú shù kāi qīng bì.
觉来满眼是庐山,倚天无数开青壁。
" gài shí mèng yě.
”盖实梦也。
rán gōng shī fù yún: piān zhōu zhèn zé dìng hé shí, mǎn yǎn lú shān jué yòu fēi.
然公诗复云:扁舟震泽定何时,满眼庐山觉又非。
" wǒ mèng piān zhōu fú zhèn zé.
”我梦扁舟浮震泽。
xuě làng yáo kōng qiān qǐng bái.
雪浪摇空千顷白。
jué lái mǎn yǎn shì lú shān, yǐ tiān wú shù kāi qīng bì.
觉来满眼是庐山,倚天无数开青壁。
cǐ shēng zhǎng jiē xī.
此生长接淅。
yǔ jūn tóng shì jiāng nán kè.
与君同是江南客。
mèng zhōng yóu, jué lái qīng shǎng, tóng zuò fēi suō zhì.
梦中游,觉来清赏,同作飞梭掷。
míng rì xī fēng hái guà xí.
明日西风还挂席。
chàng wǒ xīn cí lèi zhān yì.
唱我新词泪沾臆。
líng jūn qù hòu chǔ shān kōng, fēng yáng lán zhǐ wú yán sè.
灵均去后楚山空,沣阳兰芷无颜色。
jūn cái rú mèng dé.
君才如梦得。
wǔ líng gèng zài xī nán jí.
武陵更在西南极。
zhú zhī cí, mò yáo xīn chàng, shuí wèi gǔ jīn gé.
竹枝词,莫摇新唱,谁谓古今隔。

我梦扁舟浮震泽。 雪浪横江千顷白。 觉来满眼是庐山,倚天无数开青壁。 ”盖实梦也。 然公诗复云:扁舟震泽定何时,满眼庐山觉又非。 ”我梦扁舟浮震泽。 雪浪摇空千顷白。 觉来满眼是庐山,倚天无数开青壁。 此生长接淅。 与君同是江南客。 梦中游,觉来清赏,同作飞梭掷。 明日西风还挂席。 唱我新词泪沾臆。 灵均去后楚山空,沣阳兰芷无颜色。 君才如梦得。 武陵更在西南极。 竹枝词,莫摇新唱,谁谓古今隔。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9a2f8443ac9a2f84/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消