诗词工具全集 诗词查询

[宋代] 贺铸

wèi wèn wǎn xī qiáo pàn liǔ.
为问宛溪桥畔柳。
fú shuǐ chàng tiáo, jǐ zèng xíng rén shǒu.
拂水倡条,几赠行人手。
yí yàng yè méi piān jiě zhòu.
一样叶眉偏解皱。
bái mián fēi jǐn yīn shuí shòu.
白绵飞尽因谁瘦。
jīn rì lí tíng hái duì jiǔ.
今日离亭还对酒。
chàng duàn qīng qīng, hǎo qù xiū huí shǒu.
唱断青青,好去休回首。
měi yīn xiàng rén shū shì jiù.
美荫向人疏似旧。
hé xū gèng dài qiū fēng hòu.
何须更待秋风后。

为问宛溪桥畔柳。 拂水倡条,几赠行人手。 一样叶眉偏解皱。 白绵飞尽因谁瘦。 今日离亭还对酒。 唱断青青,好去休回首。 美荫向人疏似旧。 何须更待秋风后。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9a2a9d43ac9a2a9d/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消