诗词工具全集 诗词查询

[宋代] 晁端礼

huái yīn tiān lǜ.
槐阴添绿。
yǔ yú huā luò, jiǔ bìng xiāng xù.
雨余花落,酒病相续。
xián xún shuāng xìng níng zhù, chí táng nuǎn yuān yāng yù.
闲寻双杏凝伫,池塘暖、鸳鸯浴。
què xiàng chuāng zhòu wò, zhèng chūn shuì nán zú.
却向窗昼卧,正春睡难足。
tàn hǎo mèng yī yī wú píng, zhàng yǎn jīn huā zuò níng mù.
叹好梦、一一无凭,帐掩金花坐凝目。
dāng shí gòng shǎng yí hóng zhú.
当时共赏移红烛。
xiàng huā jiān xiǎo yǐn bēi pán cù.
向花间、小饮杯盘促。
qiáng wēi huā xià céng jì, shuāng fèng dài suǒ tí shī qū.
蔷薇花下曾记,双凤带、索题诗曲。
bié hòu yàn yàn, yìng shì xiāng jī, shòu jiǎn luó fú.
别后厌厌,应是香肌,瘦减罗幅。
wèn yàn zi bù kěn chuán qíng, shén rù huá táng sù.
问燕子、不肯传情,甚入华堂宿。

槐阴添绿。 雨余花落,酒病相续。 闲寻双杏凝伫,池塘暖、鸳鸯浴。 却向窗昼卧,正春睡难足。 叹好梦、一一无凭,帐掩金花坐凝目。 当时共赏移红烛。 向花间、小饮杯盘促。 蔷薇花下曾记,双凤带、索题诗曲。 别后厌厌,应是香肌,瘦减罗幅。 问燕子、不肯传情,甚入华堂宿。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9a29c043ac9a29c0/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消