诗词工具全集 诗词查询

[宋代] 张孝祥

cháo yuán qù, shēn diàn kòu yáo zhōng.
朝元去,深殿扣瑶钟。
tiān jìn yuè míng huáng dào lěng, shēn huí dǒu zhuǎn bì xiāo kōng.
天近月明黄道冷,参回斗转碧霄空。
shēn zài jiǔ guāng zhōng.
身在九光中。
fēng lù xià, huán pèi xiǎng dīng dōng.
风露下,环佩响丁东。
yù àn shāo xiāng yíng cuì fèng, sōng tán yí yǐng dòng cāng lóng.
玉案烧香萦翠凤,松坛移影动苍龙。
guī lù hǎi xiá hóng.
归路海霞红。

朝元去,深殿扣瑶钟。 天近月明黄道冷,参回斗转碧霄空。 身在九光中。 风露下,环佩响丁东。 玉案烧香萦翠凤,松坛移影动苍龙。 归路海霞红。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9a232543ac9a2325/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消