诗词工具全集 诗词查询

[宋代] 陆游

fēng yǔ chū jīng shè.
风雨初经社。
zǐ guī shēng lǐ chūn guāng xiè.
子规声里春光谢。
zuì shì wú qíng, líng luò jǐn qiáng wēi yī jià.
最是无情,零落尽、蔷薇一架。
kuàng wǒ jīn nián, qiáo cuì yōu chuāng xià.
况我今年,憔悴幽窗下。
rén jǐn guài shī jiǔ xiāo shēng jià.
人尽怪、诗酒消声价。
xiàng yào lú jīng juàn, wàng què yīng chuāng liǔ xiè.
向药炉经卷,忘却莺窗柳榭。
wàn shì shōu xīn yě.
万事收心也。
fěn hén yóu zài xiāng luó pà.
粉痕犹在香罗帕。
hèn yuè chóu huā, zhēng xìn dào rú jīn dōu bà.
恨月愁花,争信道、如今都罢。
kōng yì qián shēn, biàn miàn zhāng tái mǎ.
空忆前身,便面章台马。
yīn zì lái jìn dé xīn cháng pà.
因自来、禁得心肠怕。
zòng yù gē féng jiǔ, dàn shuō jīng dū jiù huà.
纵遇歌逢酒,但说京都旧话。

风雨初经社。 子规声里春光谢。 最是无情,零落尽、蔷薇一架。 况我今年,憔悴幽窗下。 人尽怪、诗酒消声价。 向药炉经卷,忘却莺窗柳榭。 万事收心也。 粉痕犹在香罗帕。 恨月愁花,争信道、如今都罢。 空忆前身,便面章台马。 因自来、禁得心肠怕。 纵遇歌逢酒,但说京都旧话。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9a22d943ac9a22d9/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消