诗词工具全集 诗词查询

[宋代] 佚名

bàn, táo xìng jiē piāo líng, wéi cǐ huā dú fāng, yóu bù kě gū.
半,桃杏皆飘零,惟此花独芳,尤不可孤。
yīn suǒ zài fù sī huā zhe yì xī chūn guāng.
因索再赋司花著意惜春光。
táo xìng piāo líng cǐ dú fāng.
桃杏飘零此独芳。
yī mǒ xiá hóng yún zuì liǎn, nǎo rén qíng chù bù xū xiāng.
一抹霞红匀醉脸,恼人情处不须香。
wáng sūn hào kè chéng cháo yǐn, gù jiǎn fán zhī cù huà táng.
王孙好客成巢饮,故翦繁枝簇画堂。
hòu yè gèng jiāng yín zhú zhào, měi rén liǎn rèn qiè cán zhuāng.
后夜更将银烛照,美人敛衽怯残妆。

||

半,桃杏皆飘零,惟此花独芳,尤不可孤。 因索再赋司花著意惜春光。 桃杏飘零此独芳。 一抹霞红匀醉脸,恼人情处不须香。 王孙好客成巢饮,故翦繁枝簇画堂。 后夜更将银烛照,美人敛衽怯残妆。 ||

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9a222d43ac9a222d/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消