诗词工具全集 诗词查询

[宋代] 管鉴

jǔ sú ài chóng jiǔ, wǒ bèi gèng zhōng qíng.
举俗爱重九,我辈更钟情。
liáng chén hǎo jǐng, shǎng xīn lè shì gǔ nán bìng.
良辰好景,赏心乐事古难并。
zhèng shì cháo tíng xián xiá, sì xù jūn diào yù zhú, yí lù qìng fēng dēng.
正是朝廷闲暇,四序均调玉烛,一路庆丰登。
kuàng zhí xún liáng shǒu, jiǔ yǔ zhèng jù chéng.
况值循良守,酒与政俱成。
yǐ wēi tíng, chí yù jiǎ, fàn jīn yīng.
倚危亭,持玉斝,泛金英。
fēng gāo rì dàn, yì tiān qiū sè gòng chéng qīng.
风高日淡,一天秋色共澄清。
zhǐ diǎn yún jiān yuè zhèn, shòu yǔ liǎng gōng qí jiǔ, tiān dì yǒng chéng píng.
指点云间岳镇,寿与两宫齐久,天地永成平。
suì suì tóng mín yuè, chí cǐ bào jūn ēn.
岁岁同民乐,持此报君恩。

举俗爱重九,我辈更钟情。 良辰好景,赏心乐事古难并。 正是朝廷闲暇,四序均调玉烛,一路庆丰登。 况值循良守,酒与政俱成。 倚危亭,持玉斝,泛金英。 风高日淡,一天秋色共澄清。 指点云间岳镇,寿与两宫齐久,天地永成平。 岁岁同民乐,持此报君恩。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9a222743ac9a2227/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消