诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 施肩吾

hé chǔ yāo jūn huà bié qíng, hán shān mù luò yuè huá qīng.
何处邀君话别情,寒山木落月华清。
mò chóu jīn yè wú shī sī, yǐ tīng qiū yuán dì yī shēng.
莫愁今夜无诗思,已听秋猿第一声。

何处邀君话别情,寒山木落月华清。 莫愁今夜无诗思,已听秋猿第一声。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9a1aa843ac9a1aa8/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消