诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 杜牧

shǐ fā bì jiāng kǒu, kuàng rán xié yuǎn xīn.
始发碧江口,旷然谐远心。
fēng qīng zhōu zài jiàn, rì luò shuǐ fú jīn.
风清舟在鉴,日落水浮金。
guā bù féng cháo xìn, tái chéng guò yàn yīn.
瓜步逢潮信,台城过雁音。
gù xiāng hé chǔ shì, yún wài jí qiáo lín.
故乡何处是,云外即乔林。

始发碧江口,旷然谐远心。 风清舟在鉴,日落水浮金。 瓜步逢潮信,台城过雁音。 故乡何处是,云外即乔林。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9a17ac43ac9a17ac/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消