诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 薛能

xié rì mǎn jiāng lóu, tiān yá zhào bèi liú.
斜日满江楼,天涯照背流。
tóng rén zài hé chǔ, yuǎn mù rèn gū zhōu.
同人在何处,远目认孤舟。
fān shěng dāng shí xí, gē shēng jiù rì ōu.
帆省当时席,歌声旧日讴。
rén fú jīn jì wǎn, zhào yǐ jué liáo qiū.
人浮津济晚,棹倚泬寥秋。
qíng kuò xīn quán jiàn, guī chí guài jiǔ yóu.
晴阔忻全见,归迟怪久游。
lí jū yì wú xiàn, tān cǐ wàng nán xiū.
离居意无限,贪此望难休。

斜日满江楼,天涯照背流。 同人在何处,远目认孤舟。 帆省当时席,歌声旧日讴。 人浮津济晚,棹倚泬寥秋。 晴阔忻全见,归迟怪久游。 离居意无限,贪此望难休。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9a0ddb43ac9a0ddb/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消