诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 韩偓

yōng bí bēi yín yī xiàng chóu, hán gèng zhuǎn jǐn wèi huí tóu.
拥鼻悲吟一向愁,寒更转尽未回头。
lǜ píng wú shuì qiū fēn diàn, hóng yè shāng xīn yuè wǔ lóu.
绿屏无睡秋分簟,红叶伤心月午楼。
què yào yīn xún tiān yì xìng, ruò wéi qū jìng chuàng lí yōu.
却要因循添逸兴,若为趋竞怆离忧。
yīn qín píng zhàng guān qú shuǐ, wèi dào xī xī dòng diào zhōu.
殷勤凭仗官渠水,为到西溪动钓舟。

拥鼻悲吟一向愁,寒更转尽未回头。 绿屏无睡秋分簟,红叶伤心月午楼。 却要因循添逸兴,若为趋竞怆离忧。 殷勤凭仗官渠水,为到西溪动钓舟。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9a02a343ac9a02a3/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消