诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 郑谷

jǐn zhuì péng shū chí guǎn qīng, rì guāng fēng xù dàn wú qíng.
槿坠蓬疏池馆清,日光风绪淡无情。
lú yú zhuó kuài shū zhāng hàn, jú shù hū nú xiàn lǐ héng.
鲈鱼斫鲙输张翰,橘树呼奴羡李衡。
shí kǒu piāo líng yóu jì shí, liǎng chuān xiāo xī wèi xiū bīng.
十口漂零犹寄食,两川消息未休兵。
huáng huā cuī cù chóng yáng jìn, hé chǔ dēng gāo wàng èr jīng.
黄花催促重阳近,何处登高望二京。

槿坠蓬疏池馆清,日光风绪淡无情。 鲈鱼斫鲙输张翰,橘树呼奴羡李衡。 十口漂零犹寄食,两川消息未休兵。 黄花催促重阳近,何处登高望二京。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9a01f843ac9a01f8/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消