诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 元稹

gū jiàn fēng rèn sè, yóu néng shén cǎi shēng.
孤剑锋刃涩,犹能神彩生。
yǒu shí léi yǔ guò, àn hǒu tián tián shēng.
有时雷雨过,暗吼阗阗声。
zhǔ rén bì líng bǎo, wèi zuò shēng tiān xíng.
主人閟灵宝,畏作升天行。
cuì lì dāng yáng tiě, kè wèi gàn mò míng.
淬砺当阳铁,刻为干镆名。
yuǎn qiú pì tí yíng, tóng yòng yù xiá shèng.
远求鸊鹈莹,同用玉匣盛。
yán sè zòng xiāng lèi, lì dùn pō xiāng qīng.
颜色纵相类,利钝颇相倾。
xióng wèi guāng diàn yàn, cí dàn shēn hóng chéng.
雄为光电烻,雌但深泓澄。
lóng nù yǒu qí biàn, qīng shé zhōng bù jīng.
龙怒有奇变,青蛇终不惊。
xiān fèng cuì huáng sǐ, wēi ruí guāng cǎi dī.
仙凤翠皇死,葳蕤光彩低。
fēi wú yuān luán lǚ, shì bù tóng shù qī.
非无鸳鸾侣,誓不同树栖。
fēi chí suì yún mù, gǎn niàn chú zài ní.
飞驰岁云暮,感念雏在泥。
gù yǐng bù zì nuǎn, jì ěr pán táo jī.
顾影不自暖,寄尔蟠桃鸡。
xún yǎng qǐ wú kuì, lèi zú ān dé qí.
驯养岂无愧,类族安得齐。
yuàn yán chéng yǔ yì, fèn chì líng dān tī.
愿言成羽翼,奋翅凌丹梯。
tiān jì shī lóng ǒu, sān nián cháng yè sī.
天骥失龙偶,三年常夜嘶。
āi yuán pēn fēng duàn, kě qiě hán shuāng tí.
哀缘喷风断,渴且含霜啼。
zhǎng kǒng jué yí lèi, bù fù niè yún ní.
长恐绝遗类,不复蹑云霓。
fēi wú jiōng jiōng zhě, hè yì bù zài jī.
非无駉駉者,鹤意不在鸡。
chūn lái jīn gǔ shòu, diào yǐng xīn yì mí.
春来筋骨瘦,吊影心亦迷。
zì cǐ wò wā zhǒng, yīng shēng zhuó shuǐ ní.
自此渥洼种,应生浊水泥。

孤剑锋刃涩,犹能神彩生。 有时雷雨过,暗吼阗阗声。 主人閟灵宝,畏作升天行。 淬砺当阳铁,刻为干镆名。 远求鸊鹈莹,同用玉匣盛。 颜色纵相类,利钝颇相倾。 雄为光电烻,雌但深泓澄。 龙怒有奇变,青蛇终不惊。 仙凤翠皇死,葳蕤光彩低。 非无鸳鸾侣,誓不同树栖。 飞驰岁云暮,感念雏在泥。 顾影不自暖,寄尔蟠桃鸡。 驯养岂无愧,类族安得齐。 愿言成羽翼,奋翅凌丹梯。 天骥失龙偶,三年常夜嘶。 哀缘喷风断,渴且含霜啼。 长恐绝遗类,不复蹑云霓。 非无駉駉者,鹤意不在鸡。 春来筋骨瘦,吊影心亦迷。 自此渥洼种,应生浊水泥。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_999ee843ac999ee8/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消