诗词工具全集 诗词查询

[唐代] 白居易

qiǎo zhě lì kǔ láo, zhì zhě xīn kǔ yōu.
巧者力苦劳,智者心苦忧。
ài jūn wú qiǎo zhì, zhōng suì xián yōu yōu.
爱君无巧智,终岁闲悠悠。
cháng dēng yù shǐ fǔ, yì zuǒ dōng zhū hóu.
尝登御史府,亦佐东诸侯。
shǒu cāo jiū miù jiǎn, xīn yùn jué shèng chóu.
手操纠谬简,心运决胜筹。
huàn tú shì fēng shuǐ, jūn xīn rú xū zhōu.
宦途似风水,君心如虚舟。
fàn rán ér bù yǒu, jìn tuì dé zì yóu.
泛然而不有,进退得自由。
jīn lái tuō zhì guān, shí wǎng shì lóng lóu.
今来脱豸冠,时往侍龙楼。
guān cáo chèn xīn jìng, jū chǔ suí jī yōu.
官曹称心静,居处随迹幽。
dōng fù nán róng rì, zhī tǐ shén wēn róu.
冬负南荣日,支体甚温柔。
xià wò běi chuāng fēng, zhěn xí rú liáng qiū.
夏卧北窗风,枕席如凉秋。
nán shān rù shè xià, jiǔ wèng zài chuáng tóu.
南山入舍下,酒瓮在床头。
rén jiān yǒu xián dì, hé bì yǐn lín qiū.
人间有闲地,何必隐林丘。
gù wǒ yú qiě mèi, láo shēng shū wèi xiū.
顾我愚且昧,劳生殊未休。
yī rù jīn mén zhí, xīng shuāng sān sì zhōu.
一入金门直,星霜三四周。
zhǔ ēn xìn nán bào, jìn dì tú jiǔ liú.
主恩信难报,近地徒久留。
zhōng dāng qǐ xián guān, tuì yǔ fū zǐ yóu.
终当乞闲官,退与夫子游。

巧者力苦劳,智者心苦忧。 爱君无巧智,终岁闲悠悠。 尝登御史府,亦佐东诸侯。 手操纠谬简,心运决胜筹。 宦途似风水,君心如虚舟。 泛然而不有,进退得自由。 今来脱豸冠,时往侍龙楼。 官曹称心静,居处随迹幽。 冬负南荣日,支体甚温柔。 夏卧北窗风,枕席如凉秋。 南山入舍下,酒瓮在床头。 人间有闲地,何必隐林丘。 顾我愚且昧,劳生殊未休。 一入金门直,星霜三四周。 主恩信难报,近地徒久留。 终当乞闲官,退与夫子游。

赠吴丹翻译

南荣:一作南檐。

古诗大全

https://www.hao86.com/shici_view_9998b643ac9998b6/

合作QQ:564591      联系邮箱:[email protected]

取消