chēng,chèn,chèng

拼音

chēng

chèn

chèng

-注音 ㄔㄥ,ㄔㄣˋ,ㄔㄥˋ,
部首 笔画数 10
结构 左右结构 造字法 原为形声
笔顺编号 3123435234 笔顺读写 撇、横、竖、撇、点、撇、横撇/横钩、竖钩、撇、点
部外 5 字形分析 左右结构
字意五行 姓名学
繁简对应 吉凶寓意
五笔 TQIY 繁简 简体
反向繁简符号 ftt 异体字UNICODE 7A31,722F,5041,7A6A,24539,257CB,
统一码UNICODE 79F0 仓颉 HDNF
郑码 MFRK 四角 27992
英语翻译 call; name, brand; address; say 方言集汇 ◎ 粤语:cing1 cing3
同音字
宋本廣韻

本文来源: http://tool.liuxue86.com/zi_view_9b918943ac9b9189

相关内容

"称"字的基本解释

[ chēng ] 1.量轻重:~量(liáng)。 2.叫,叫做:自~。~呼。~帝。~臣。~兄道弟。 3.名号:名~。简~。~号。~谓。职~。 4.说:声~。~快。~病。~便。 5.赞扬:~道。~许。~颂。~赞。 6.举:~兵。~觞祝寿。 [ chèn ] 适合:~心。~职。相~。匀~。对~。 [ chèng ] 同“秤”。

"称"字的字义解释

〈动〉

 1. 符合,相当

  令作诗,不能称前时之闻。——宋·王安石《伤仲永》

  薄罚不为慈,诛严不为戾,称俗而行也。——《韩非子·王蠹》

  夫才德不称,固自知之矣。——宗臣《报刘一丈书》

 2. 又如:对称;相称;称合(相当);称任(称职,犹胜任);称位(与职位相符)

 3. 另见chēng;chèng

〈名〉

 1. (称为“稱”的简化字)测定物体轻重的器具,后作“秤”

  称,铨也。——《说文》

  角斗称。——《淮南子·时则》。注;“量器也。”

 2. 又如:过称(用秤量)

 3. 另见chèn,chēng

〈动〉

 1. (形声。从禾,爯(chēng)声。(chèng)本义:称量物体轻重的器具。这个意义后来写作“秤”。又指称量)

 2. 测定重量

  苦称量之不审兮。——《楚辞·惜誓》。注:“称所以知轻重。”

 3. 又如:称物(衡量物之多少,轻重);称亭(称量平正);称验(过称检验)。泛指衡量、揣度。又如:称体裁衣(比喻按照实际来办理);称斤约两(比喻权衡得失);称功(衡量功劳,与功绩相比)

 4. 叫做;称呼;号称;把…说成

  称帝而治。——《战国策·秦策》

  幸蒙大恩,赐号称王。——《汉书·李广苏建传》

  马伶,名锦,字云将,其先西域人,当时犹称马回回云。——清·侯方域《马伶传》

 5. 又如:自称;通称;称名(称呼名字);称作(叫做);统称(总起来叫);称讳(称呼名字);称孤(称王,称帝)

 6. 述说;声称

  旄期称道不乱者。——《礼记·射义》

  知其不足称也。——《国语·晋语》

  手把文书口称敕。——唐·白居易《卖炭翁》

  今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕。——《史记·陈涉世家》

 7. 又如:口称(口头上说);宣称(声称)

 8. 举起

  称彼兕觥。——《诗·豳风·七月》

  称尔戈,比尔干,立尔矛。——《书·收誓》

  元祀惟称。——张衡《东京赋》。注:“皆训举也。”

 9. 又如:称觥(举杯祝酒);称觞(举杯敬酒)

 10. 称赞,赞扬

  禹称善人,不善人远。——《左传·宣公十六年》

  使人高贤称誉己者,心之力也。——《淮南子·人间》

  称誉者登进,忤恨者诛伤。——《汉书·刘向传》

  将军向宠…晓畅军事,尝用于昔日,先帝称之曰能。——诸葛亮《出师表》

  近年共称柳敬亭之说书。——清·黄宗羲《柳敬亭传》

 11. 又如:称扬(称赞,赞许);称赏不已(连连称赞);称奖(称赞夸奖)

 12. 举事,领兵造反

  敢行称乱。——《书·汤誓》

  而称兵以害我。——《左传·襄公二十七年》

  不可以称兵。——《吕氏春秋·孟春》

 13. 又如:称乱(举兵作乱)

 14. 举荐

  繁称文辞,天下不治。——《战国策·秦策》

 15. 又如:称贤(举用贤能);称荐(举荐)

〈名〉

 1. 称呼。称谓。如:尊称;敬称;谦称;卑称;爱称;美称;昵称

 2. 名称。如:俗称;别称;统称;简称;职称;美称

 3. 另见chèn;chèng(秤)

"称"字的详细解释

"称

chèn
【动】
符合,相当〖fit;match;suit〗
令作诗,不能称前时之闻。——宋·王安石《伤仲永》
薄罚不为慈,诛严不为戾,称俗而行也。——《韩非子·王蠹》
夫才德不称,固自知之矣。——宗臣《报刘一丈书》
又如:对称;相称;称合(相当);称任(称职,犹胜任);称位(与职位相符)
另见chēng;chèng

称身
chènshēn
〖(thedress)fitswell〗(衣服)合身
称体裁衣
chèntǐ-cáiyī
〖cutthegarmentaccordingtothefigure〗根据身材裁剪衣服。比喻做事要依据具体情况。也作量体裁衣
称心
chènxīn
〖satisfactory;beincontentment;begratified〗适意;合乎心愿,产生愉快感和满意心情的
选择称心的衬衣
称心如意
chènxīn-rúyì
〖satisfactory;toone'sheart'scontent〗事与愿和,极为满意
称心如意的爱畜是一只使主人和客人都不讨厌的动物
称愿
chènyuàn
〖goasonedesires;haveasonewishes〗愿望得到满足
称职
chènzhí
〖becompetent;fillthepostwithcredit〗才能与职位相称chēng
【动】
(形声。从禾,爯(chēng)声。(chèng)本义:称量物体轻重的器具。这个意义后来写作“秤”。又指称量)
测定重量〖weigh〗
苦称量之不审兮。——《楚辞·惜誓》。注:“称所以知轻重。”
又如:称物(衡量物之多少,轻重);称亭(称量平正);称验(过称检验)。泛指衡量、揣度。又如:称体裁衣(比喻按照实际来办理);称斤约两(比喻权衡得失);称功(衡量功劳,与功绩相比)
叫做;称呼;号称;把…说成〖call〗
称帝而治。——《战国策·秦策》
幸蒙大恩,赐号称王。——《汉书·李广苏建传》
马伶,名锦,字云将,其先西域人,当时犹称马回回云。——清·侯方域《马伶传》
又如:自称;通称;称名(称呼名字);称作(叫做);统称(总起来叫);称讳(称呼名字);称孤(称王,称帝)
述说;声称〖say〗
旄期称道不乱者。——《礼记·射义》
知其不足称也。——《国语·晋语》
手把文书口称敕。——唐·白居易《卖炭翁》
今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕。——《史记·陈涉世家》
又如:口称(口头上说);宣称(声称)
举起〖raise〗
称彼兕觥。——《诗·豳风·七月》
称尔戈,比尔干,立尔矛。——《书·收誓》
元祀惟称。——张衡《东京赋》。注:“皆训举也。”
又如:称觥(举杯祝酒);称觞(举杯敬酒)
称赞,赞扬〖praise〗
禹称善人,不善人远。——《左传·宣公十六年》
使人高贤称誉己者,心之力也。——《淮南子·人间》
称誉者登进,忤恨者诛伤。——《汉书·刘向传》
将军向宠…晓畅军事,尝用于昔日,先帝称之曰能。——诸葛亮《出师表》
近年共称柳敬亭之说书。——清·黄宗羲《柳敬亭传》
又如:称扬(称赞,赞许);称赏不已(连连称赞);称奖(称赞夸奖)
举事,领兵造反〖startanuprising〗
敢行称乱。——《书·汤誓》
而称兵以害我。——《左传·襄公二十七年》
不可以称兵。——《吕氏春秋·孟春》
又如:称乱(举兵作乱)
举荐〖recommend〗
繁称文辞,天下不治。——《战国策·秦策》
又如:称贤(举用贤能);称荐(举荐)chēng
【名】
称呼。称谓〖title〗。如:尊称;敬称;谦称;卑称;爱称;美称;昵称
名称〖name〗。如:俗称;别称;统称;简称;职称;美称
另见chèn;chèng(秤)

称霸
chēngbà
〖dominate〗∶因具有更大的势力、权威而统治
据说谁称霸德国,谁就控制欧洲
〖seekhegemony〗∶依仗权势、武力横行霸道,欺压别人
称霸一方
〖overlord〗∶作威作福地统治
称便
chēngbiàn
〖findsth.agreatconvenience〗认为方便而称赞
手续简化,大家称便
称兵
chēngbīng
〖takeuparms;startwar〗兴兵,指采取军事行动
称病
chēngbìng
〖pleadillness〗借口有病
称病辞官
称病不出
称臣
chēngchén
〖submittoorgivein〗自称臣子,接受对方统治,泛指向对方屈服
俯首称臣
称贷
chēngdài
〖borrowmoney〗开口向别人借钱
年丰称贷少。——陆游《过邻家》
称道
chēngdào
〖commend;speakapprovinglyof;praise〗述说;赞扬某事物
连声称道
称帝
chēngdì
〖king;cometothethrone〗改称号为皇帝;自称皇帝,成为最高统治者;做皇帝
称孤道寡
chēnggū-dàoguǎ
〖styleoneselfking;addressoneselfemperor〗指居于帝王之位,比喻妄以首脑自居(古代君主自称“孤”或“寡人”)
称号
chēnghào
〖title〗∶名称、尊称、头衔、荣誉
使他获得了“美国心理小说之父”的称号
〖designation〗∶名号;名目
撰《释名》三十篇,以辩万物之称号
称呼
chēnghu
〖call;name〗把…叫做,称为
我该怎么称呼她
称快
chēngkuài
〖expressone’sgratification〗表示痛快、快意
拍手称快
称量
chēngliáng
〖weighment〗测量物体的轻重
称赏
chēngshǎng
〖extol〗夸赞、赏识
他们称赏昔日的美德
称述
chēngshù
〖state;narrate〗述说;叙述
称述历史
称颂
chēngsòng
〖praise;extol〗称赞颂扬
今先生处胜之门下三年于此矣,左右未有所称诵,胜未有所闻。——《史记·平原君虞卿列传》
倍受称颂
称叹
chēngtàn
〖praise〗称赞;赞叹
称王称霸
chēngwáng-chēngbà
〖domineer;lorditover〗比喻专横拔扈,独断专行。也比喻以首领自居,蛮横无理,欺侮别人
干什么?想在宿舍里称王称霸?
称为
chēngwéi
〖call;beknownas〗∶叫做
商品的普通销售价格称为市价
〖designate〗∶用明确的名称、术语或措词把…叫做
这四部分在图上被称为A,B,C和D
称谓
chēngwèi
〖appellation〗∶人们由于亲属和其他方面的相互关系,以及由于身分、职业等等而得来的名称。如:母亲、老师、首长等
〖title〗∶称呼
〖state〗∶述说;陈述
称贤荐能
chēngxián-jiànnéng
〖recommendworthiesandtalents〗称扬看重贤士,举荐任用能人
接士,多可而有别,称贤荐能,未尝倦。——白居易《有唐善人墓碑》
称羡
chēngxiàn
〖praiseandadmire〗颂扬羡慕
啧啧称羡
称谢
chēngxiè
〖thank;expressone'sgratefulness〗道谢;对…表示感谢
称谢不止
称兄道弟
chēngxiōng-dàodì
〖calleachotherbrothers;beonintimateterms〗以老兄、老弟相称,表示对人亲热或拉拢
称雄
chēngxióng
〖ruletheroost〗凭借武力或特殊势力统治或独霸一方
割据称雄
称雄乡里
称许
chēngxǔ
〖topraise,approveespeciallybysuperior〗表示赞同
称引
chēngyǐn
〖quote〗援引
称引周汤,以谄惑王。——《汉书·淮阳宪王传》
称誉
chēngyù
〖singthepraise;acclaim;eulogize〗称赞;夸赞;称扬
交口称誉
称赞
chēngzàn
〖praise〗夸奖;表扬
他在好几次午餐会上受到了人们称赞
我的父亲对戏剧诗大加称赞chèng
【名】
(称为“稱”的简化字)测定物体轻重的器具,后作“秤”〖steelyard〗
称,铨也。——《说文》
角斗称。——《淮南子·时则》。注;“量器也。”
又如:过称(用秤量)
另见chèn,chēng

"

现代汉语字典

称chèn (形)适合;相当:~身|~体|~意|。 称chēng (1)(动)叫;叫做:社员都亲切地~他为老队长。 (2)(名)名称:简~|俗~。 (3)(动)说:~快|~便|连声~好。 (4)(动)〈书〉赞扬:~许。 (5)测定重量:把这玉米~一~。 (6)〈书〉举:~觞祝寿。

汉字笔顺Flash演示

高级汉语字典

称chèn 繁体:稱 <动> (1)符合,相当 [fit;match;suit] (2)又如:对称;相称;称合(相当);称任(称职,犹胜任);称位(与职位相符) 称chēng 繁体:稱 <动> (1)(形声。从禾,爯(&x{chēng})声。(&x{chèng})本义:称量物体轻重的器具。这个意义后来写作“秤”。又指称量) (2)测定重量[weigh] (3)又如:称物(衡量物之多少,轻重);称亭(称量平正);称验(过称检验)。泛指衡量、揣度。又如:称体裁衣(比喻按照实际来办理);称斤约两(比喻权衡得失);称功(衡量功劳,与功绩相比) (4)叫做;称呼;号称;把…说成 [call] (5)又如:自称;通称;称名(称呼名字);称作(叫做);统称(总起来叫);称讳(称呼名字);称孤(称王,称帝) (6)述说;声称 [say] (7)又如:口称(口头上说);宣称(声称) (8)举起 [raise] (9)又如:称觥(举杯祝酒);称觞(举杯敬酒) (10)称赞,赞扬 [praise] (11)又如:称扬(称赞,赞许);称赏不已(连连称赞);称奖(称赞夸奖) (12)举事,领兵造反 [start an uprising] (13)又如:称乱(举兵作乱) (14)举荐[recommend] (15)又如:称贤(举用贤能);称荐(举荐) 称chèng 繁体:稱 <名> (1)(称为“稱”的简化字) 测定物体轻重的器具,后作“秤” [steelyard] (2)又如:过称(用秤量)

康熙字典

【唐韻】處陵切,音爯。知輕重也。 【說文】銓也。春分而禾生,夏至晷景可度,禾有秒,秋分而秒定,律數十二秒當一分,十分爲寸,其重以十二粟爲一分,十二分爲銖。故諸程品皆从禾。 【禮·月令】蠶事旣登,分繭稱絲效功,以共郊廟之服。 又揚也,謂也。 【禮·表記】君子稱人之善則爵之。 【前漢·賈誼傳】以能誦詩書屬文,稱於郡中。 又言也。 【禮·檀弓】言在不稱徵。 【射義】好學不倦,好禮不變,旄期稱道不亂。 又舉也。 【書·牧誓】稱爾戈。 【疏】戈短,人執以舉之,故言稱。 又名號謂之稱。 【孟子·題詞】子者,男子之通稱。 又姓。 【前漢·功臣表】新山侯稱忠。 【廣韻】昌證切 【集韻】 【韻會】昌孕切,

说文解字

【卷七】【禾部】 编号:4430稱,[處陵切 ],銓也。从禾爯聲。春分而禾生。日夏至,晷景可度。禾有秒,秋分而秒定。律數:十二秒而當一分,十分而寸。其以爲重:十二粟爲一分,十二分爲一銖。故諸程品皆从禾。

字源字形


小篆

楷体

名人书法


怀素

王羲之

皇象

赵孟頫

米芾

颜真卿

范成大

欧阳询

智永

王羲之

字源演变

小篆
楷体

字形对比

中国大陆宋体
台湾细明体
日本明朝体
韩国明朝体
旧字形
以上内容是否解决了你的问题:
 • 是,已经解决。
 • 否,尚未解决。
非常感谢您的反馈,我们会尽快解决该问题。
太简单,不清楚
太复杂,看不懂
不是我要的答案
其他问题
还能输入140个字 提交

你可能感兴趣

与称相关的字

 • 同音字
 • 同部首